นิทรรศการเสมือนจริง ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลของงานหอจดหมายเหตุประเทศไทย และความสำคัญของการจัดการและการใช้ข้อมูลจดหมายเหตุ ที่นอกจากงานวิชาการแล้วยังนำมาช่วยในการประมวลผล วิเคราะห์ และวางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในอนาคต โดยสื่อสารถึงความสำคัญของงานจดหมายเหตุว่า "มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด"

ท่านสามารถเลือก Download ข้อมูลจดหมายเหตุในรูปแบบ PDF File โดยกดเลือกตามหัวเรื่องที่ต้องการ

1. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

 • จดหมายเหตุว่าด้วย รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
 • จดหมายเหตุว่าด้วย สงกรานต์เชียงใหม่ แต่ก่อนวาน

2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง

 • จดหมายเหตุว่าด้วย อหิวาตกโรคระบาดในมณฑภูเก็ต ร.ศ.129
 • จดหมายเหตุว่าด้วย แผนที่ภูมิประเทศมณฑลภูเก็ต
 • จดหมายเหตุว่าด้วย นามสกุลในมณฑลภูเก็ต

3. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา

 • จดหมายเหตุว่าด้วย เส้นทางรถไฟสายใต้
 • จดหมายเหตุว่าด้วย รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร จังหวัดสงขลา
 • จดหมายเหตุว่าด้วย ซุ้มประตูวัดมัชฌิมาวาส

4. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา

 • จดหมายเหตุว่าด้วย พระราชพิธีรับและขึ้นระวางสมโภชพระเศวตสุรคชาธารฯ ระหว่างวันที่ 10 -11 มีนาคม พ.ศ. 2511
 • จดหมายเหตุว่าด้วย พิธีฝังหลักเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
 • จดหมายเหตุว่าด้วย มหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

5. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา

 • จดหมายเหตุว่าด้วย ปลานิล
 • จดหมายเหตุว่าด้วย ปลาบึก
 • จดหมายเหตุว่าด้วย ครั่ง

6. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 • จดหมายเหตุว่าด้วย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาประเทศ
 • จดหมายเหตุว่าด้วย พระราชพิธีฉลองพระนครครบรอบ 150 ปี
 • จดหมายเหตุว่าด้วย บัตรอวยพรวันวิสาขบูชา ในรัชกาลที่ 6
 • จดหมายเหตุว่าด้วย แบบตราประจำจังหวัด

7. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 • จดหมายเหตุว่าด้วย เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพถ่าย ชุด ภ หจภ พว1.2 สำนักพระราชวัง (ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์) พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • จดหมายเหตุว่าด้วย เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทฟิล์มเนกาตีฟ ชุด ฟ หจภ สบ 1.1 ฟิล์มส่วนบุคคล นายสุทัศน์ พัฒนสิงห์
 • จดหมายเหตุว่าด้วย เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ ชุด หจช.ร.9 กต1.1 เอกสารกระทรวงการต่างประเทศกรมพิธีการทูต

8. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี

 • จดหมายเหตุว่าด้วย นครพนม และ อุบลราชธานีเมื่อ 90 ปีมาแล้ว
 • จดหมายเหตุว่าด้วย จังหวัดนครพนม ที่ทำการปกครองจังหวัด พ.ศ. 2489 – 2523
 • จดหมายเหตุว่าด้วย เอกสารชุด ส.ส. ทองอินทร์ ภูริพัฒน์

9. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

 • จดหมายเหตุว่าด้วย “พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ : เจดีย์ยุทธหัตถีเมืองสุพรรณ” เอกสารลายลักษณ์ ชุด (7) ศธ 2 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร หน่วยศิลปากรที่ 2
 • จดหมายเหตุว่าด้วย “พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ : เจดีย์ยุทธหัตถีเมืองสุพรรณ” เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถ่าย ชุด ภ สพ หจช (อ)
 • จดหมายเหตุว่าด้วย “พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ : เจดีย์ยุทธหัตถีเมืองสุพรรณ” เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทฟิล์มเนกาตีฟ ชุด ฟ หจช สพ สพ ศธ 2.1.1

10. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี

 • จดหมายเหตุว่าด้วย ชุมชนริมน้ำจันทบูร
 • จดหมายเหตุว่าด้วย น้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 • จดหมายเหตุว่าด้วย โรคระบาดในอดีต

11. หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 • จดหมายเหตุว่าด้วย ชีวิตและผลงาน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
 • จดหมายเหตุว่าด้วย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตรวจเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2530
 • จดหมายเหตุว่าด้วย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เปิดสถานีส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2524 จังหวัดระยอง