Item 1 of 2

นิทรรศการเสมือนจริง ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลของงานหอจดหมายเหตุประเทศไทย และความสำคัญของการจัดการและการใช้ข้อมูลจดหมายเหตุ ที่นอกจากงานวิชาการแล้วยังนำมาช่วยในการประมวลผล วิเคราะห์ และวางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในอนาคต โดยสื่อสารถึงความสำคัญของงานจดหมายเหตุว่า "มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด"

22929 Views